Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021

Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”; Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 của UBND thị xã Điện Bàn. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn thị xã trong tình hình dịch bệnh Covid-19; UBND thị xã Điện Bàn ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021.
Tải về: 175-2021-KH-UBND.signed.pdf